• Дейност
 • Публикувана на
 • Прочетена 569 пъти

Осъществяване на дейността

Дейността на нашата асоциация се осъществява от работни групи — легални граждански формирования от членове и симпатизанти на АПБ за извършване на определена дейност. Членовете на работната група може да вземат участие в нейната работа на доброволни начала и да бъдат назначавани на длъжности в групата с трудов договор или с договор за хонорарно възнаграждение. В зависимост от предназначението, работните групи се делят на 7 вида:

 • Технологични работни групи за разработка и внедряване на технологии;
 • Стопански работни групи за изграждане, ремонт, поддръжка и стопанисване на обекти на АПБ, в които се осъществява нейната основна или помощна дейност;
 • Технически работни групи за инсталиране, ремонт и поддръжка на техника и технически съоръжения;
 • Административни работни групи за осъществяване на управлението и административната дейност на АПБ;
 • Представителни работни групи за представяне дейността на АПБ пред обществото и организиране културния отдих на участниците в дейността на АПБ;
 • Образователни работни групи за обучение и професионална квалификация на участниците в дейността на АПБ;
 • Работни групи за обучение на населението как да използват технологиите, разработвани от АПБ, за собствени нужди и за малкия бизнес. В зависимост от програмите за възрастовата група на обучаемите, тези работни групи се делят на:
  • детско-юношески групи (от 7 до 14 год. възраст);
  • младежки работни групи (от 14 до 25 год. възраст);
  • работни групи за възрастни (над 25 годишна възраст).

Всяка работна група се създава с решение на Управителния съвет на АПБ (съкр. УС). В решението се определя вида на групата, нейното предназначение и възрастовата група на членовете. Решението се издава на базата на представени за одобрение правила и условия за нейната работа и кандидат за неин ръководител.

Ръководител на работна група може да бъде само член на АПБ с ранг не по-нисък от 7-ми (вижте статията за придвижване по служба). Ако предложеният кандидат не отговаря на това изискване, Управителния съвет може да го назначи на длъжността, като ВРИД (ВРеменно Изпълняващ Длъжността) при положение, че кандидатът се задължи да покрие изискванията за 7-ми ранг в определения срок за ВРИД, който се определя по взаимно съгласие между ръководителя и Управителния съвет.

Ръководителите на детско-юношеските групи се назначават при същите условия и с изискването да имат опит и практика в работата с деца. Управителният съвет на АПБ може да въвежда допълнително изискване към ръководителите на някои детско-юношески групи да имат определен стаж или професионална квалификация за работа с деца.

Всеки член на групата заема определена позиция, която му дава определени права и го обвързва с конкретни задължения. За стремежа към по-дълбоко усвояване на знанията и по-висока професионална квалификация сме създали рангова система за придвижване по служба. С помощта на тази система, членовете на групата имат възможност за кариера в АПБ.

Дейността на групата се определя с решение на Управителния съвет, а правилата за работа в нея се определят с Правилник на АПБ за дейността на работните групи. Отчитането на дейността се извършва съгласно Правилник за дейността на АПБ.

Последно променена в Петък, 14 Юни 2019 10:50
(3 гласа)